Etyka

Etyka stanowi fundament działalności firm zrzeszonych w Polskim Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Najważniejsze zasady dotyczące aktywności firm członkowskich, ich polityki w zakresie przejrzystości i budowy relacji ze środowiskiem medycznym opisane są w Kodeksie postępowania we wzajemnych relacjach ze środowiskiem służby zdrowia

Kodeks ustanawia standardy dla przedsiębiorstw farmaceutycznych, dotyczące etycznych relacji wzajemnych z ochroną zdrowia. Wypracowany przez Europejskie Stowarzyszenie Firm Generycznych (EGA – obecnie Medicines For Europe) ma na celu określenie ramowych standardów i zasad promujących zaufanie, odpowiedzialne zachowanie i wzajemny szacunek w kontaktach pomiędzy przedsiębiorstwami farmaceutycznymi a środowiskiem służby zdrowia, w tym osobami wykonującymi zawody medyczne, organizacjami ochrony zdrowia, pacjentami i organizacjami pacjentów.

Regulacje w zakresie
przejrzystości

Zgodnie z przyjętymi przez PZPPF standardami przejrzystości, każda z firm należących do Związku informować będzie na temat zakresu i charakteru współpracy ze środowiskiem medycznym. Zasady te obejmują kontakty i pracę z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami zrzeszającymi pacjentów. Na podstawie przyjętych regulacji opinia publiczna będzie mogła zapoznać się z informacjami na temat m.in. przekazanych honorariów, wsparcia udziału w konferencjach czy grantów na badania naukowe.

KODEKS ETYKI
Zasady przejrzystości
Raport przejrzystości 2018